дом Новини Съветниците приеха „бюджета на надеждата“ в Разград

  Съветниците приеха „бюджета на надеждата“ в Разград

  0
  ДЯЛ

  С дъжд от въпроси, критики и забележки преминаха дебатите по време на разглеждането на най-важния финансов документ на Общината, който бе одобрен от местните парламентаристи на сесията вчера.

  Преди приемането му обаче възникнаха няколко интересни дискусии, по които пролича, че опозицията всячески се опитва да бъде възможно най-активна. Упреците към общинската администрация се изразиха в определянето на бюджетът като „кух“ и „надут балон, с липса на прозрачност и конкретика в заложените за реализация дейности и проекти. Същите бяха контрирани от кмета, а в негова подкрепа в последствие коалиционните му партньори го именуваха като „Бюджет на надеждата“.

  Разбира се, като става дума за финанси бе неизбежно да остане незасегната и заплатата на кмета на община Разград Денчо Бояджиев – е в размер на 3492 лева без начислените на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на същата или сходна длъжност от 1% за всяка прослужена година, която възлиза на тройно по-висока сума в сравнение с тази на колегата му в Пловдив, който се разписва срещу 1 500 лева. Съдейки по разликата в сумите ангажиментите и отговорностите му следва да бъдат тройно по-високи и покрити, в което тепърва предстои да се доказва.

  В същото време, кметът остро атакува предложението на д-р Левент Апти – ръководител на групата на общинските съветници от ДПС касаещо извършване на промени във Вътрешните правила за работната заплата в община Разград така, че към основните трудови възнаграждения на кметовете по кметства да се включат 1 процент на година прослужено време върху цялостния им стаж, което първоначално бе прието, но поради възникналите разногласия се отхвърли при прегласуване.

  Второто предложение от ДПС, което също не получи подкрепа бе за увеличение на средствата за текущи ремонти и поддръжка на улици в следните население места: Раковски, Дянково, Мортагоново – на по 20 000 лева, Стражец, Киченица, Липник – на по 15 000 лева и Благоево на 10 000 лева.

  Общо от петте направени предложения за изменение в бюджета бе одобрено единствено това на Мариан Иванов от ГЕРБ за еднаква субсидия от по 6 000 лева за двата баскетболни клуба, които функционират в Разград – „Лудогорец” и „Вълци-Разград”, проектът предвиждаше „Лудогорец” да получи подпомагане в размер на 7 000 лева, а „Вълци-Разград – 5 000 лева.

  В крайна сметка бюджетът бе приет с мнозинство от 19 гласа „За“ и 7 „Против“, без въздържали се. Финансовата рамка е в размер на 55 383 000 лв., планирани в три направления – за държавни дейности – 32 247 000 лв., за местни дейности 21 619 000 лв. и за дофинансиране на държавните дейности – 1 517 000 лв.

  Спорове предизвика и предложението за новата структура на Общинската администрация включваща: кмет на община, 13 кметове на кметства, 4 зам.-кмета, 8 кметски наместника, 2 дирекции, 14 отдела и 4 специализирани звена, която бе утвърдена с 19 гласа „за“, ГЕРБ гласуваха против, а от ДПС се въздържаха.

  За представители на Общинския съвет в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия бяха избрани четирима общински съветници: инж. Ирфан Ахмедов, Ахмед Ахмедов, инж. Огнян Обрешков и Руско Дянков. За членове на Общинския съвет по наркотични вещества бяха определени за Антон Монев, Сузан Садкъ и Ахмед Ахмедов, а Надежда Радославова, Али Кязимов, Ахмедов и Мирослав Цанев – на Наблюдателната комисия към Общински съвет-Разград, която подпомага ресоциализацията на лишените от свобода.

  На сесията бяха разгледани общо 23 докладни записки, сред които за изменение в Наредба №16 на Общински съвет-Разград за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд. С него съобразно годишната инфлация за стопанската година, отчетена от Националния статистически институт, се увеличава с 2,3% размера на арендното и наемното плащане по сключени договори с Община Разград без тези за едногодишно ползване и сключените през 2019 г. с друго решение със същия процент бяха актуализирани и договорите за наем и аренда на земеделски земи общинска собственост.