дом Новини Малки стопанства в област Разград увеличават капацитета си с европари

  Малки стопанства в област Разград увеличават капацитета си с европари

  0
  ДЯЛ

  Земеделски производители с икономически размер на стопанствата, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2000 и 7999 евро, участваха в първия прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, състоял се през 2016 година. 27 малки стопанства от Лудогорието получиха одобрение на своите проекти с общ бюджет 792 099 лева от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Отделните проекти са на стойност до левовата равностойност на 15 000 евро (29 337 лева).

  В изпълнение на проектните дейности стопанствата са увеличили обработваемата площ и броя на отглежданите животни. Обновен е сградния фонд и е закупена нова малогабаритна земеделска техника. Направен е преход към биологични производства. Увеличен е икономическия размер на стопанствата. Закупен е посадъчен материал и са създадени нови масиви от сливи, праскови, лешници, череши и малини. Изградени са системи за капково напояване. Увеличен е броя кошери в съществуващи пчелини и е доставено оборудване за първична обработка на меда.

  По подмярката бе направен втори прием през 2019 година, с приоритет в секторите „Животновъдство”, „Плодове и зеленчуци” и „Етеричномаслени култури”, като подадените проектни предложения са в процес на оценка, която се очаква да приключи до 10 февруари.

  Съгласно Индикативната годишна работна програма за 2020 г. на Програмата за развитие на селските райони, в началото на годината е предвиден трети прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”. Кандидати могат да бъдат земеделски стопанства в сектор „Животновъдство” – физически лица, еднолични търговци, търговски дружества, които отглеждат свине, овце, кози и птици. Общият бюджет на този прием за цялата страна се предвижда да е до левовата равностойност на 6 000 000 евро.