дом Новини Проекти в община Исперих подкрепят предприемачеството и социално-икономическата интеграция

  Проекти в община Исперих подкрепят предприемачеството и социално-икономическата интеграция

  0
  ДЯЛ

  Местната инициативна група (МИГ) – Исперих изпълнява многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), в която са предвидени две мерки за безвъзмездна помощ, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

  По процедура BG05M9OP001-1.089 МИГ Исперих – ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството” се изпълнява проект „Предприемачеството – перспектива за успешно развитие”, с бенефициент Сдружение с нестопанска цел „Зорница” гр. Исперих. Общият бюджет на проекта е 70 682 лева, изцяло безвъзмездна помощ. Цел на проекта е развитието на предприемачески умения и включването в самостоятелна заетост на безработни или заети лица, които имат предприемачески нагласи.

  По процедурата предстои втори прием до края на месец февруари, като бюджетът по него ще бъде 129 317 лева.

  По процедура № BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности” се изпълняват два проекта на обща стойност 399 797 лева, изцяло безвъзмездна помощ.

  Проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в Община Исперих”, с бенефициент Община Исперих адресира проблеми, свързани с ниската икономическа активност сред уязвими етнически общности в общината, с акцент върху ромската общност, и особено сред ромските жени и младежите роми.

  Проект „Овластяване на жените от уязвимите общности чрез разширяване на мрежата от Майчини центрове в Община Исперих” е насочен към посрещане на нуждата от разнообразяване и въвеждане на нови модели за социално икономическа интеграция на ромската жена и предприемане на специфични мерки за нейната социално-икономическа интеграция. Цели на проекта са намаляване на безработицата, по-добра самоорганизация в общностите и засилена гражданска роля на жените от уязвимите общности.