дом Новини Инвестиции в културата и образованието по европроекти в община Кубрат

  Инвестиции в културата и образованието по европроекти в община Кубрат

  0
  ДЯЛ

  В Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Завет – Кубрат, е заделен бюджет за изпълнение на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” в размер на 528 066 лева. Той се осигурява от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  Към момента са подписани два договора за изпълнение на проекти с бенефициент Община Кубрат на обща стойност 92 236 лева, изцяло безвъзмездна помощ.

  Проект BG06RDNP001-19.030-0008-C01 „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1891”, гр. Кубрат” цели повишаване качеството на услугите в областта на културата чрез модернизиране на зрителната зала на читалището. Предстои доставка и монтаж на 350 броя столове, съобразени с европейските норми за безопасна употреба и тапицирани с негорима дамаска.

  С изпълнението на Проект BG06RDNP001-19.030-0010-C01 „Обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни” с. Юпер – база в с. Сеслав, обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец” гр. Кубрат – база в с. Точилари, обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет” с. Севар, доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо” с. Бисерци”, се цели подобряване на материалната база и условията за отглеждане и възпитание на децата в част от детските градини на територията на община Кубрат. Ще бъдат закупени мебели за обзавеждане на спални помещения и занимални, спортни уреди и пособия. Ще бъде доставено и монтирано оборудване и обзавеждане на кухня, отговарящо на съвременните изисквания.

  За неусвоения финансов ресурс по мярката, около средата на 2020 година предстои нов прием на проектни предложения.