дом Новини Общинарите в Кубрат гласуват новия бюджет на 29 януари

    Общинарите в Кубрат гласуват новия бюджет на 29 януари

    0
    ДЯЛ

    На 29 януари /сряда/ в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Кубрат ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет. Заседанието ще започне от 14.00 часа и на него ще бъдат разгледани общо 10 докладни записки. След публичното обсъждане на общинския проектобюджет за 2020 г. следва на предстоящата сесия той да бъде гласуван и приет. На сесията ще бъде гласуван Годишен доклад за 2019 г. по общинския план за развитие на общината за периода 20142020 година. Общинският съвет ще гласува също Годишен отчет за 2019 година за изпълнение на Програмата за управление за периода 2017-2019 г. на кмета Алкин Неби, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

    Общинските съветници в Кубрат ще гласуват приемането на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2020 -2023 г., както и докладна, свързана с приемането на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г. На заседанието ще бъде взето решение за преобразуване на сегашното общинско предприятие „Чистота” на общинско предприятие „Чистота и БКС”- гр. Кубрат. Съветниците ще трябва да определят основните месечни възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 1-ви януари 2020 година. Общинарите ще гласуват още докладна записка за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинската пътна мрежа, както и решение за предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 000 лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”. Съветниците ще трябва да дадат съгласието си и за ползването на дървесина от горските територии на общината през 2020 година.