дом Новини Съветниците гласуваха минимални стойности на Данък МПС, промяна на името на стадиона...

  Съветниците гласуваха минимални стойности на Данък МПС, промяна на името на стадиона в Разград и още…

  0
  ДЯЛ

  Общински съвет-Разград прие минимални стойности на Данък МПС

  20 докладни записки обсъди и гласува на своето заседание вчера Общински съвет-Разград. В началото на редовното заседание встъпи в длъжност нов общински съветник- юристката Станислава Веселинова Русева от БСП.

  По решение на Общинската избирателна комисия тя заема мястото на оттеглилия се д-р Николай Колев, тъй като той е управител и съдружник в МЦ „Здраве- Разград“ ООД, което търговско дружество има сключен договор за наем с „ДКЦ I – Разград“ ЕООД – търговско дружество с общинско участие.

  Съгласно промените влезли в сила от 1 декември 2019г., със Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), относно правилата допълнени към изискванията за „несъвместимост“ на общинските съветници, при установяване, на които мандатът им се прекратява предсрочно с оставка или решение на Общинската избирателна комисия. Това е именно забраната да се упражнява професия или дейност паралелно с публичната позиция, която човек заема (за недопускане на корупционни практики и злоупотреба с властта), както и ограничения за сключване на договори с общините и с дружества и предприятия извън общината, в която някой е съветник и упражнява публична власт.

  След освобождаванено му, с 28 гласа „ЗА“, д-р Левент Апти от ДПС оглави овакантеното от него председателско място на Постоянната комисия по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.

  В хода на сесията местните парламентаристи приеха актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград, както и извършените корекции по бюджета на Община Разград през второто и третото тримесечие на годината.

  За една година бе предоставен безвъзмездно за управление имотът общинска собственост, в който се помещават Окръжна и Районна прокуратура, както и Административен съд-Разград. Единодушно – с 31 гласа – бе прието предложението за изменение на Договор №331/15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет „Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера. Изменението касае името на спортното съоръжение, което по предложение на концесионера ПФК“Лудогорец 1945“ се променя съобразно името на един от основните спонсори на футболния отбор на „Хювефарма арена“.


  Общинските съветници Станислава Русева, Хасан Хасанов и Калоян Монев бяха избрани от колегите си за членове на комисия по чл.2 ал.3 от Наредба №21 на Общински съвет-Разград за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“.

  Председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев ще е представител на местния парламент в Областния съвет за развитие на област с административен център Разград, както в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, където при невъзможност за участие ще бъде заместван от заместник председателя на Общинския съвет Калоян Монев. Общинските съветници одобриха и план-сметките за разходите по третирате на битови отпадъци и поддържане чистота на териториите за обществено ползване в населените места на Община Разград за 2020 г., вследствие на това решение такса смет за жителите на Община Разград за 2020 г. остава същата като през 2019 г.

  Местният парламент утвърди и внесена по извънредния способ докладна за изменение и допълнение на Наредба №18 на Общински съвет-Разград за определяне размера на местните данъци на територията на община Разград. Предложението е свързано с влязло в сила съдебно решение за отмяна на данък МПС, приет в началото на годината от Общински съвет мандат 2015-2019 г. Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев внесе докладна с минималния допустим по закон размер на налога.

  Съобразно мощността на двигателя данъкът ще е: до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW, над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW, над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW, 110 kW до 150 kW включително – 1,23 лв. за 1 kW, над 150 kW до 245 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW, над 245 kW – 2,10 лв. за 1 kW. В най-ниския диапазон е и вторият компонент от данък МПС екологичната категория, чийто коефициент се умножава по тарифата, свързана с мощността на двигателя. Екологичните коефициенти са съответно: без екологична категория, с екологична категоия „Евро 1” и „Евро 2” – 1,10, „Евро 3” – 1,00, „Евро 4” – 0,80, „Евро 5” – 0,60, „Евро 6” и „ЕЕV – 0,40.

  На заседанието на Общински съвет-Разград бе утвърден и нов ценоразпис за продажба на дървесина за физически и юридически лица, в който част от цените физически лица са намалени.