дом Новини Евросредства за управление на отпадъците

  Евросредства за управление на отпадъците

  0
  ДЯЛ

  Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград организира среща с ръководители и експерти, отговарящи за околната среда от общинските администрации в региона, представители на областната управа и подпомагащи бизнеса организации.

  Експертът в ОИЦ Емил Чанков представи условията за кандидатстване по отворената процедура за безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

  По процедурата могат да кандидатстват общините от цялата територия на страната, както и юридически лица със стопанска или нестопанска цел, развиващи дейност в сферата на управлението на отпадъците. Важно условие за всички кандидатстващи е, те да са регистрирани най-малко 18 месеца преди подаване на проектното предложение. Кандидатите могат да участват и в партньорство, което не е задължително.

  Допустимите дейности са свързани с предотвратяването на образуването на битови отпадъци, (вкл. и такива, които не могат да бъдат рециклирани), и подобряването на подготовката на тези отпадъци за повторна употреба, както и насърчаване на повторната им употреба и ремонт вместо купуването на нови стоки. Процедурата дава възможност за включване и на подготвителни дейности, в т.ч. проектиране – извършване на експертни анализи, изследвания, обосновки и др. Задължителни дейности са за организация и управление на проекта, както и за информация и комуникация.

  Възможни са разходи за: строително-монтажни работи; закупуване и монтаж на машини, съоръжения, обзавеждане и техника; закупуване/осигуряване на софтуер и лицензи; разходи за подготовка и изпълнение на проекта; провеждане на кампании за популяризиране на резултатите от демонстрационния проект и др.

  Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до левовата равностойност на 200 000 евро, или 391 166 лева.

  Всички одобрени проекти трябва да приключат в рамките на 18 месеца.

  Крайният срок за подаване на проектните предложения в електронната информационна система за управление и наблюдение на евросредствата в България ИСУН 2020, е до 18:30 часа, на 26 август 2019 г.