дом Новини Ремонти в община Кубрат, в понеделник правят „първа копка“

  Ремонти в община Кубрат, в понеделник правят „първа копка“

  0
  ДЯЛ

  От началото на другата седмица стартира проект за рехабилитация на общински пътища в Кубрат.

  В понеделник (17.06.19 г.) пред кметството в село Горичево на официална церемония от 11.00 часа ще бъде положена първа копка по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав – /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово/ III–2102/ на територията на община Кубрат“, който се изпълнява по Договор № 17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

  Проектът е на стойност от близо 5 700 000 лева, като общата дължина на двете пътни отсечки е 15,4 км.