дом Новини Още две общини стартират интегрирани проекти в Лудогорието

  Още две общини стартират интегрирани проекти в Лудогорието

  0
  ДЯЛ

  В процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1” участват общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. Те са посочени като конкретни бенефициенти на помощта по ОП „Развитие на човешките ресурси” и в критериите за избор на операции по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Одобрени са от Комитетите за наблюдение на двете програми и са преминали успешно предварителния подбор на концепции в Централното координационно звено (ЦКЗ). Асоциирани партньори по проектите са Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Министерството на образованието и науката и Регионалните здравни инспекции.

  В област Разград конкретните бенефициенти са общините Исперих, Самуил, Кубрат и Завет. Първите две общини са подписали договори за изпълнение в началото, а последните две – в средата на месец март.
  Общата стойност на безвъзмездната помощ по четирите проекта е 3 028 405 лева, от които 1 648 374,65 са по ОПРЧР, а 1 380 030,84 са по ОПНОИР.

  В проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи” са предвидени дейности за активиране на икономически неактивни лица, психологическо подпомагане, социална и професионална интеграция на лица от целевите групи с фокус насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия при включването им в заетост. Предстои обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”, което ще даде възможност на обучените за бъдеща реализация на пазара на труда. Ще бъдат назначени 3 лица от ромски произход на трудов договор на длъжност „Трудов медиатор”, а на 25 безработни ще бъде осигурена заетост за 9 месеца в Общинска администрация Кубрат на длъжност „Работник поддръжка”.

  Друга основна дейност е повишаване информираността относно социалните и здравните права на маргинализираните групи, чрез провеждане на информационни кампании. Предвидено е подпомагане на деца и ученици от етническите малцинства на територията на община Кубрат в сферата на образованието, както и работа с родителите им за повишаване на интереса към образованието – семейна подкрепа на децата им в училище и извън него.
  Общата стойност на безвъзмездната помощ е 709 384,15 лева, от които 338 348,45 лева са по ОПРЧР, а 371 035,70 лева по ОПНОИР. Проектът се изпълнява в продължение на 18 месеца, в партньорство със Сдружение „Амаре Прала” с. Сеслав, Сдружение „Асоциация Интегро” гр. Разград, ЦДГ „1-ви юни” с. Юпер, ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Севар и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Сеслав.

  Проект „Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет” ще се реализира за период от 22 месеца, в партньорство с „Раломекс” АД гр. Завет, Сдружение „Асоциация Интегро” гр. Разград и Детска градина „Слънчо” гр. Завет. Бюджетът на проекта е общо 579 561,09 лева, от които 318 324,63 лева от ОПРЧР и 261 236,46 лева от ОПНОИР.
  Включени са дейности за активиране на икономически неактивни лица, психологическо подпомагане, обучение по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”, наемане на трудови и здравни медиатори. На 25 безработни – 15 в Общинска администрация Завет и 10 в партньора „Раломекс” АД ще бъде осигурена заетост за 9 месеца на длъжност „Работник поддръжка”. Ще бъде повишена информираността относно социалните и здравните им права, насърчено семейното планиране, повишена здравната им култура. Предвиждат се дейности за развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

  Планирано е допълнително обучение по български език за децата, за които българският не е майчин, предоставяне на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства чрез индивидуални и групови мероприятия, работа с родители (роми и нероми), чрез включването им в обучения, насърчаване активното участие на родителите в образователния процес. Ще бъдат създадени клубове по интереси за насърчаване общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност, библиотека за играчки и читателски клуб в град Завет.