дом Новини Нов проект на Община Кубрат

  Нов проект на Община Кубрат

  0
  ДЯЛ

  Община Кубрат сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0038 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи”

  На 18.03.2019 г. между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, Изпълнителна агенция „ОП Наука и образование за интелигентен растеж”, от една страна, и Община Кубрат, от друга страна, бе подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0038 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”. Проектът е на обща стойност 709 384,15 лв., от които 338 348,45 лв. по ОП РЧР и 371 035,70 лв. по ОП НОИР и е за срок от 18 месеца.

  С проекта се цели създаване на модел за насърчаване партньорството и сътрудничеството между местните власти и ромските общности чрез участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори, работещи за интеграцията на тези целевите групи в българското общество. В проектното предложение са предвидени реализирането на дейности за активиране на икономически неактивни лица, психологическо подпомагане, мотивиране, социална и професионална интеграция на лица от целевите групи с фокус насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия при включването им в заетост.

  В хода на проекта ще бъдат назначени 3 лица от ромски произход на трудов договор на длъжност: „Трудов медиатори с цел да се насърчи и да се развива на местно ниво сътрудничеството по въпросите на заетостта с акцент ромското включване, както и 25 лица за 9 месеца в Общинска администрация Кубрат на длъжност „Работник поддръжка“ при осигуряване на равни възможности и недопускане на дискриминация, равенството между мъжете и жените и интегрирането на принципа за равенство, устойчиво развитие. Длъжността е съобразена така, че да е подходяща и за мъже и за жени, която ще допринесе за повишаване качеството на живот и насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на ромската общност, както и на други уязвими групи.