дом Новини „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат“

  „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат“

  0
  ДЯЛ

  На 07.03.2019 г. Община Кубрат съвместно с партньорите „Евро Проконсулт“ ЕООД гр. Русе и „МБАЛ-Кубрат“ гр. Кубрат успешно финализира изпълнението на проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.005-0061-C01/07.04.2017г., проект № BG05M9OP001-2.005-0061 „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, Приоритетна ОС 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ и Приоритетна ОС 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

  В резултат на изпълнението на проекта бяха постигнати следните цели:

  • Увеличи се броят на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.
  • Увеличи се броят на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст
  • Предоставиха се равни възможности и активно участие и по-добра пригодност за заетост
  • Увеличи се броят на членовете на семейства с деца /включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване
  • Увеличи се броят на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства.

  С проекта бяха осигурени работни места на 40 лични и социални асистенти за обгрижване на лица с над 90% увреждания и на лица с по – ниска степен на увреждания или възрастни хора със затруднения за самостоятелно обслужване (между 70 и 90 % ТЕЛК), както и на 15 лица, включени в субсидирана заетост при партньора „МБАЛ-Кубрат“ ЕООД гр. Кубрат.