дом Новини Близо 5 200 лични карти и 10 000 паспорта са за смяна

  Близо 5 200 лични карти и 10 000 паспорта са за смяна

  298
  ДЯЛ

  През 2019 година изтича валидността на 5195 лични карти, 9775 паспорта и на 4249 свидетелства за управление на моторни превозни средства в областта, уведомяват от ОД на МВР-Разград.

  Юли, август и септември са месеците с най-голям брой изтичащи по валидност паспорти.

  Всеки български гражданин, който живее на територията на Р България, е длъжен в срок до 30 дни след навършването на 14 години да поиска издаване на лична карта. Издаването на първа лична карта за 14-годишните български граждани е безплатно.

  Съгласно Закона за българските лични документи:

  1. Лична карта
   • когато документът е с изтекъл срок, следва да се подаде заявление за нов в срок до 30 дни
   • когато личната карта е изгубена, открадната, повредена или унищожена, българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни, след което подава заявление за издаване на нова лична карта в срок до 30 дни
   • при промяна на имената, ЕГН, пола, гражданството, настъпили трайни и съществени изменения на образа на лицето, при промяна на постоянния адрес, лицето е длъжно да подаде заявление за подмяна на личната карта в срок до 30 дни

   2. Паспорт

    • За лица до 18-годишна възраст се представя удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението
    • Официален документ за придобиване на българско гражданство (издаван от Министерство на правосъдието) и копие от националния документ за самоличност или за пътуване
    • За подмяна на паспорт се представя предходен паспорт, в случай че има издаден такъв, при изтичане срока на валидност, при повреждане, при съществени и трайни изменения в образа

    Гражданите – притежатели на български лични документи са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или изгубване.

    Сроковете за издаване на лични документи:

     • С обикновена услуга е до 30 дни
     • За бърза услуга – до 3 работни дни
     • Експресна – до 8 работни часа

     Таксите за издаване на лични документи гражданите могат да заплащат чрез:

      • ПОС терминално устройство в ОДМВР и районните управления
      • По банков път
      • Чрез „Български пощи” ЕАД
      • Чрез интернет банкиране

      По сметка IBAN: BG66UBBS80023106122303, BIC: UBBSBGSF в полза на ОДМВР-Разград.

      Напомняме, че от 01.07.2016 г. е в експлоатация „Портал за електронни административни услуги на МВР” и притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис /КЕП/ могат да се възползват от услугите, предоставяни от сектор „Български документи за самоличност” за „Издаване на лични карти на български граждани” и „Издаване на паспорти на български граждани”.

      Условията, на които следва да отговаря заявителят на електронна административна услуга:

      1. Да е български гражданин, навършил 18 години
      2. Да притежава валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Р България и съдържащ данни за ЕГН на лицето
      3. Да има валиден постоянен адрес на територията на Р България
      4. Да има издаден български личен документ, подаден лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометрични данни
      5. Да няма промяна на име, ЕГН, пол, гражданство или съществени и трайни изменения на образа на лицето
      6. Да не е поставен под запрещение
      7. Да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид към момента на подаване на заявлението по електронен път