дом Новини Евросредства за проекти на фирми

  Евросредства за проекти на фирми

  77
  ДЯЛ

  Екипът на Областния информационен център запозна представители на фирми и подпомагащи бизнеса организации от Разград и региона с условията за кандидатстване на отворената за прием на проекти процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”.

  Общият бюджет за проекти от страната е 146 687 250 лева, и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Целта е подобряване на производствения капацитет на малките и средните фирми, повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

  Кандидати могат да бъдат регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите микро, малки и средни предприятия, които имат поне 3 приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата.

  Ще се подкрепят проекти, включващи дейности за повишаване на производствения капацитет – подобряване на производствените процеси, намаляване на разходите и подобряване на предлаганите продукти или услуги.

  Допустими са разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. Разрешава се и придобиване на специализиран софтуер.

  Експертите от ОИЦ обърнаха внимание, че по процедурата има регионална приоритизация. Фирми, регистрирани в Разградска област са сред тези, които ще получат най-много точки по този критерий.

  За пръв път допълнително предимство получават фирми, които до момента не са изпълнявали проекти по ОП „Конкурентоспособност” 2007-2013 и ОПИК 2014-2020.

  Максималният процент на безвъзмездната помощ е до 70%, в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

  Минималният размер на помощта за индивидуален проект е 100 000 лева, а максималният е в зависимост от категорията на предприятието:
  • Микро – до 500 000 лева;
  • Малки – до 750 000 лева;
  • Средни – до 1 000 000 лева.

  Изпълнението на проектните дейности е до 12 месеца.

  Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), и е с краен срок – до 16:30 часа на 21 май 2019 г.

  Всички заинтересовани могат да изтеглят пълния пакет документи за кандидатстване оттук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/adbdf2c8-370f-494e-90fe-ef298f19460b ,