дом Новини По-високи месечни добавки ще получават хората с увреждания

  По-високи месечни добавки ще получават хората с увреждания

  0
  ДЯЛ

  От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа, съгласно новия Закон за хората с увреждания, информират от Регионална дирекция „Социално подпомагане“, гр. Разград.

  Новата месечна финансова подкрепа ще замени изплащаните досега добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв.

  Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП) до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път.
  За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 г.

  За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от 348 лв. или 52,20 лв. на месец. В момента повечето от тях вземат 30 лв. „четвъртинка“ към пенсията и още толкова интеграционни добавки, или около 60 лв. на месец. Ако досега получаваната помощ е по-висока от новата, ще остане подпомагането в предишния му размер, което е разписано в Закона за хората с увреждания.

  За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв.
  За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв.

  Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.
  Хората с увреждания, които до момента са получавали социална пенсия за инвалидност, в размер на 25 на сто, като втора пенсия /т.нар.“четвъртинка“ – /, отпусната до 31.12.2014г. се трансформира и става част от новата месечна финансова подкрепа. Считано от 01.01.2019 г., този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от НОИ, след което институтът ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която ще получава занапред.

  Прекратените по този ред пенсии от 2019 г. и трансформирани в новата месечна финансова подкрепа ще се плащат от АСП, като размерът им не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия.
  Посочената трансформация на добавката към инвалидната пенсия ще стане причина за намаляване на пенсиите на хората с увреждания през януари с около 30 лв., защото новата финансова помощ ще се изплаща от 15 февруари.
  Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата.
  Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция /т.нар. помощи за транспорт и телефон/ ще получават новата финансова подкрепа автоматично, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП). През месец декември 2018г. в област Разград такива добавки за социална интеграция са получили 21 298 лица с увреждания.
  Лицата, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в Дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.
  Заявление-декларация в Дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините.