дом Новини Социален проект в Кубрат осигурява нови работни места

  Социален проект в Кубрат осигурява нови работни места

  0
  ДЯЛ

  Община Кубрат подписа първите 16 трудови договори с работници в озеленяването, информираха oт местната управа в лудогорския град. Последните са преминали пълен курс на обучение от 300 учебни часа, като в края на обучението същите са получили свидетелство за професионална квалификация.

  Дейността се реализира в рамките на започналия да се изпълнява проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на Община Кубрат” по процедура „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

  Проектът „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“ е насочен към постигане на общата цел за подобряване на качеството на живот в община Кубрат, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на лица от рискови групи. Настоящият проект включва мерки в подкрепа на изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020“, заложени в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР), а именно целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

  Проектът „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“ съответства на целите, заложени в стратегическите документи, целящи създаването на условия за социалното включване на уязвими групи и пълноценна интеграция на хората с увреждания – Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 – 2020 година, Национални планове за действие по заетост, Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г., Актуализираната стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г., Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната здравна стратегия 2014- 2020 г. и спомага за изпълнение на целите и приоритетите заложени в Общинския план за развитие на община Кубрат за периода 2014-2020 г. и Стратегията за развитие на социалните услуги в община Кубрат 2016 – 2020 г.