дом Новини ОИЦ – Разград организира среща в подкрепа на предприемачеството

    ОИЦ – Разград организира среща в подкрепа на предприемачеството

    0
    ДЯЛ

    Eкипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе информационна среща с представители на фирми, Сдружение „Местен бизнес – Разград”, Регионалната търовско-промишлена и земеделска камара, Стопанската камара, Регионалният съвет на КНСБ, Бизнес инкубатор – Разград и безработни младежи.Експертът в ОИЦ Бехидже Ахмедова запозна участниците с отворената за прием на проекти процедура „Насърчаване на предприемачеството” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.Съгласно условията за кандидатстване, желаещите да получат евросредства предприемачи трябва да са независими микро, малки или средни фирми, регистрирани след 31 декември 2016 г. и да притежават над 50% от предприятието. Безвъзмездната финансова помощ за индивидуални проекти може да е от 50 000 до 200 000 лева.Допустимите разходи включват: възнаграждения на квалифицирания персонал, който ще реализира предприемаческата идея, закупуване на машини, съоръжения и дълготрайни нематериални активи, материали и консумативи, външни услуги, участия в събития в страната и чужбина с цел популяризиране на продуктите, разходи за визуализация и др.Процедурата има два крайни срока за подаване на проектни предложения. За кандидати, извършващи дейност в приоритетните сектори за създаване и развитие на нови предприятия е 5 септември 2018 г., а за секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства – 7 ноември 2018 г.Във втората част на събитието, експертът към Бизнес център – Исперих Галина Иванова, представи одобрения за финансиране проект на центъра „Знания и предприемaчeство за успех”. Той се осъществява по процедура „Подкрепа на предприемачеството” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.Целта на проекта е подготовка на желаещи да стартират и развият самостоятелна стопанска дейност. Дейностите включват обучение по предприемачество, консултантски услуги – разработване на бизнес план, съдействие при регистриране на фирма, посредничество за осигуряване на финансиране и др.Проектът ще се изпълнява в шест населени места от региона, сред които са и четирите най-големи общини в областта – Разград, Исперих, Кубрат и Завет.Целева група са млади и по-възрастни заети и безработни, както и студенти в редовна и задочна форма на обучение. В момента се набират кандидати за участие в проекта. Подробна инфорация може да бъде намерена тук: 2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Details?contractId=xqOFl%2Bf%2FY6k%3D