дом Новини МКБППМН-Кубрат-отчете дейността си за първото полугодие

  МКБППМН-Кубрат-отчете дейността си за първото полугодие

  0
  ДЯЛ

  Д-р Надие Карагьозова- „Целта на превенцията е да изгради позитивна, а не криминогенна нагласа“

  За първото полугодие на настоящата година (януари-юни 2018 година) МКБППМН-Кубрат организира и проведе възпитателни дела относно 15 деца – от които 9 непълнолетни и 6 малолетни. Други 9 деца бяха включени в дългосрочна индивидуално – корекционна работа или извършена превъзпитателна работа с обществен възпитател. Общественият възпитател извършва възпитателна, превъзпитателна, корекционна, ресоциализираща и пробационна дейност, т. е целта е насочена детето да се превъзпита, да се въздейства върху интелекта на правонарушителя с цел неповтаряне на престъплението за в бъдеще, както да го подтикне към промяна на неговия мироглед и нагласа, така че той да започне да се съобразява с установените в обществото правила и добри нрави и не само да се съобразява с тях но и да ги изпълнява, така, че да има приемливо поведение, и да се презентира като отговорен подрастващ пред себе си и в средата, в която се развива и формира, споделя д-р Надие Карагьозова.

  Запазва се видът на проявите. И през настоящата година преобладават хулиганските прояви и кражбите (битови, от магазини или селскостопански обекти). Причините и подбудите за тях са неосъзнаване на свойството на деянието, лекомислието характерно за тази възраст, детското любопитство без да се премислят последствията. Прави впечатление, че една част от извършителите живеят в семейна криминогенна среда и се движат в такава среда. В тези случаи родителският фактор липсва и следователно няма никакъв контрол и няма превенция у дома. Ето защо превенцията запазва своята постоянна актуалност, в която трябва да участват и да бъдат активни и самите родители, защото в основата на противодействието на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните е превенцията. Тя цели да се неутрализират факторите, които водят до асоциални прояви, да се ангажират децата в общественополезна дейност и да се формира хуманно отношение към обществото и хората, за да се изгради позитивна а не криминогенна нагласа. Превенцията води до постигане на трайни положителни промени, свързани с гражданската активност и повишаване на правната култура, както при децата така и у родителя за недопускане нарушаване на законите.

  Превантивната дейност е съвкупност, сбор от комплексни, свързани помежду си мерки, които се осъществяват от държавни органи, институции, неправителствени организации, в която участват и граждани. Добрата и успешната превенция на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните изисква постоянна, системна работа с по-голяма чувствителност на обществото към този проблем, уважение и подкрепа на личността на детето от ранно детство. Задачата е да помогнем на детето да се възприема не само като обект на ресоциализация и контрол, а и като субект на права и партньор. Правилната организация и управление на превантивната работа, синхронизирането на междуинституционалните връзки са от първостепенно значение за резултатна превенция.

  Една успешна практика в дейността на МКБППМН –Кубрат по отношение на превенцията като водеща политика е включване на децата в позитивни начинания – спорт, танци, изкуство, конкурси и в тази връзка ролята на Клуб „Емпатия“, която стана емблематична за местната комисия е много ползотворна, която успя да обедини деца от различни възрасти, с които са реализирани много информационно-превантивни инициативи с излъчване на позитивни послания – „ Не на наркотиците-те не са нашият свят“, „Бъди част от позитивната промяна“, „Бъди различен, но не бъди безразличен“, „Не на езика на омразата, да на красивото и пълноценно общуване“, „Аз съм достоен гражданин на моята държава“ и др.