дом Новини Завърши информационната обиколка на ОИЦ – Разград в Лудогорието

  Завърши информационната обиколка на ОИЦ – Разград в Лудогорието

  0
  ДЯЛ

  Областният информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе поредица от информационни срещи в областта. Събитията се състояха в общинските центрове Разград, Завет, Лозница, Цар Калоян, Кубрат, Исперих и Самуил в периода от 27 март до 5 април. В събитията на тема „Какво предлагат европрограмите да края на 2018-та?” участие взеха над 170 представители на местните и регионални власти, образователни, културни и социални структури, неправителствения сектор, малки фирми, земеделски производители, подпомагащи бизнеса организации, граждани и медии.

  Екипът на ОИЦ запозна присъстващите с близо 30 подходящи възможности за кандидатстване с проекти по отворените и предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ на европрограмите през 2018 г., както и с активните финансови инструменти за стартиращи и съществуващи фирми. Представена бе и инициативата WiFi4You на ЕК за безплатен безжичен интернет на обществени места.

  Хората на бизнеса проявиха интерес към процедурите „Насърчаване на предприемачеството” и „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията” по ОП „Иновации и конкурентоспособност”. Предприемачите очакват опростяване на правилата за кандидатстване по европрограмите, както и намаляване на изискваните документи.
  Множество въпроси относно условията за ползване на финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск” по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), получиха отговори от експертите на ОИЦ. Положителният досегашен опит на организация, подпомагаща бизнеса, е в основата на заявен интерес от нейна страна към активната процедура „Транснационални партньорства” по същата програма.

  Стана ясно, че в общините с актуализирани местни планове за интеграция на ромите има интерес за реализация на проекти по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” по ОПРЧР.

  В срещите от обиколката взеха участие и представители на Бюрата по труда, които разясниха условията за кандидатстване по процедурата „Родители в заетост” по ОПРЧР.

  Във всички общини образователните институции проявиха интерес към възможностите за кандидатстване по Програмата за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+” на ЕС. В някои от срещите беше споделен опит от успешно приключени проекти или такива, които са в процес на изпълнение.

  В малките общини местните управи споделиха напредъка в подготовката за кандитстване по допустимите за финансиране дейности от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

  Земеделски производители зададоха въпроси относно условията за кандидатстване по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани” и 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”. Интерес бе проявен и към възможностите, които дава мярка 9. „Създаване на групи и организации на производители”. Във всички малки общини се очаква стартирането на приема по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, която има за цел да подпомогне малкия местен бизнес, услуги и занаяти.

  Представители на обучаващи организации и професионални гимназии по селско стопанство изразиха намерения да кандитатстват по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения”, като споделиха, че имат условия и капацитет за провеждане на обучения на земеделски стопани.

  На териториите на общините Исперих, Завет и Кубрат, в които има одобрени стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), представители на бизнеса, земеделски производители, неправителствени организации и местните власти са в очакване на засиления прием на проекти. Общо е мнението, че това е сериозен стимул за местните предприемачи и като цяло ще подобри условията за живот и поминък в малките общини.