дом Новини Три нови възможности за кандидатстване с проекти

  Три нови възможности за кандидатстване с проекти

  0
  ДЯЛ

  През последните дни бяха обявени няколко подходящи възможности за кандидатстване с проекти на земеделски производители, фирми, организации и граждани от Лудогорието:

  1. Обявен е прием на проекти по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани” на Програмата за развитие на селските райони. Общият размер на средствата за този прием е 22 млн. лева за цялата страна. Максималният размер на един проект е левовата равностойност на 25 000 евро, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 14 юни 2018 г.
  Бенефициенти могат да бъдат земеделски производители от цялата страна на възраст от 18 до 40 г. към момента на кандидатстване. Икономическият размер на стопанствата им трябва е между 8 000 и 16 000 евро. Необходимо е да представят бизнес план за 5 години, който доказва жизнеспособността на земеделското стопанство за този период и увеличение на икономическия му размер с най-малко 4000 евро след изпълнението на проекта. Разградският офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвя безплатно бизнес планове и заявления за кандидатстване по подмярката.
  За повече информация: http://www.naas.government.bg/Офис Разград

  2. Европейската комисия отвори за регистрация портала за безплатен безжичен интернет WiFi4EU: www.wifi4eu.eu/#/home
  Инициативата цели изграждане на безжични точки за безплатен интернет на обществени места в 8 000 общини на ЕС – гари, паркове, библиотеки или други обществени места, като до този район трябва да бъде осигурен интернет със скорост 30 Mbps от действащ оператор.
  Местните власти могат да кандидатстват за получаване на ваучери по WiFi4EU на стойност 15 000 евро, които ще покрият разходите за оборудване и инсталиране на точки за Wi-Fi достъп. Бенефициентите поемат ангажимент да плащат за връзката (абонамента за интернет) и поддръжка на оборудването, за да предоставят безплатен за гражданите високоскоростен безжичен интернет за период от поне 3 години. Първите ваучери ще бъдат връчени на 15 май 2018 г.

  3. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти на тема „Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане”. Кандидати могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност. Максималният размер на субсидията е 20 000 лева.
  Конкурсната документация може да се изтегли от интернет страницата на АХУ, рубрика „Проекти и програми”, „Самостоятелен бизнес”: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/10
  Срокът за представяне на проектите е 17:30 часа на 26 април 2018 г.