дом Новини Близо 400 безработни от Разградско са започнали работа през януари

  Близо 400 безработни от Разградско са започнали работа през януари

  2
  ДЯЛ

  През януари постъпилите на работа регистрирани безработни от Разградска обраст са 398 (със 191 повече в сравнение с декември 2017 г., както и с 213 повече отколкото през същия месец на м.г.).

  189 от тях са без квалификация, с работническа професия са 132, а специалистите със средно специално и висше образование – 77. Над 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 44. Заетост е осигурена на 43 продължително безработни, както и на 12 безработни с намалена трудоспособност от областта.

  Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазарна 293 безработни, което е значително повече спрямо декември 2017 г. и сравнено със същия месец на м.г. (с по три пъти). С посредничеството на бюрата по труда други 25 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през януари.

  Общо обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 351 (броят им надхвърля с два и половина пъти този за декември 2017 г.).
  През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 307 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от държавното управление (156), хуманното здравеопазване и социалната работа (61), преработващата промишленост (35), образованието (12), търговията и селското стопанство (по 7) и др.
  По програми за заетост в бюрата по труда в област Разград през януари са заявени 44 работни места – основно по програма „Старт на кариерата” и по схеми по ОПРЧР.

  Към края на януари в трите бюра по труда в област Разград – Разград, Кубрат и Исперих регистрираните безработни са 6 085. Техният брой се увеличава със 100 в сравнение с края на декември 2017 г. Като търсещи работа лица са регистрирани и 22 заети, 5 учащи и 37 пенсионери.

  Равнището на безработица за област Разград, е 11,7%, при 11,5% през предходния месец. /В сравнение с януари 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,6 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за януари 2018 г. е 7,2 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

  По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Самуил – 27,2% /656 безработни лица/, следват общините Лозница – 17,0% /669/, Кубрат – 15,8% /1084/, Завет – 15,7% /549/, Исперих – 14,9% /1356/, Цар Калоян – 14,8% /389/, и най-ниско в община Разград – 5,8% /1382/.
  Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на януари са 2879 (47,3%) от всички регистрирани безработни в областта. Две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 63%.

  По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 28%, специалисти – 13%.
  Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 53%, хората със средно образование са 41%, а висшистите – 6%.

  Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 49% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41%, а младежите до 29 години – 10%.
  От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 291.