дом Новини Aгенцията за хората с увреждания обяви две покани за прием на проекти

Aгенцията за хората с увреждания обяви две покани за прием на проекти

0
SHARE

Двата конкурса за финансиране на проектни предложения са на теми:

1. Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания

Участници в конкурса могат да бъдат неправителствени организации (НПО) на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти, както следва:
Компонент 1: Мероприятия, насочени към индивидуална и групова работа с целевата група – до 16 000 лева;
Компонент 2: Мероприятия с публична и/или спортна изява – до 15 000 лева;
Компонент 3: Разработка на материали, помагала, наръчници и др. – до 4 000 лева;
Компонент 4: Участия в панаири, търговски изложения, базари и др. – до 7000 лева.

Срокът за подаване на проектните предложения е до 17:30 ч. на 1 март 2018 г.

Конкурсната документация по темата се намира на Интернет страницата на АХУ в рубриката „Проекти и програми”, секция НПО: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/12.

2. Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания

Участници в този конкурс могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Максималният размер на субсидията е диференциран, и е както следва:
Компонент 1: Осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лева;
Компонент 2: Приспособяване на вътрешна среда на обект ¬– до 15 000 лева;
Компонент 3: Изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лева.

Срокът за подаване на документите е до 17:30 ч. на 9 март 2018 г.

Конкурсната документация по темата се намира на Интернет страницата на АХУ в рубриката „Проекти и програми”, секция Достъпна среда: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/11.

Проектите се изготвят съответно по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел и Методика за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), информират от Областен информационен център- Разград.

Допълнителна информация – на тел.: 02/ 931 80 95, 832 90 73 и електронен адрес: ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6