дом Новини Европрограмите в Лудогорието през 2018 година 

  Европрограмите в Лудогорието през 2018 година 

  0
  ДЯЛ

  Съгласно индикативните намерения на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони през тази година, за региона са приложими 28 процедури за прием на проекти, информират от Областен информационен център-Разград.

  Общият размер на предвидената безвъзмездна финансова помощ по тях е за над 1,6 млрд. лева за цялата страна. Допустими кандидати са общините, образователни, културни и социални структури, неправителствения сектор, фирми и предприемачи, земеделски производители, подпомагащи бизнеса организации, безработни и хора с увреждания.

  Местният бизнес може да кандидатства с проектни предложения за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите и за насърчаване на предприемачеството. Ще бъдат налични средства за внедряване на иновации в предприятията, развитие на иновационни клъстери, подобряване на производствения капацитет на малки и средни фирми. Общият бюджет на процедурите надвишава 425 млн. лева.

  В малките общини от селските райони ще са достъпни възможности за професионално обучение,  развитие на малки стопанства, създаване на стопанства от млади фермери, преработка и маркетинг на селскостопански продукти, учредяване на групи на производителите. С голям интерес се очаква подмярката за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, подкрепяща  развитието на услуги във всички сектори, занаяти, производство и продажба на продукти, туризъм. Общото финансиране по предстоящите мерки е близо 490 млн. лева.

  Общини, неправителствени организации, доставчици на социални услуги, лечебни заведения,  частни доставчици на здравно-социални услуги ще могат да кандидатстват с проектни предложения за усъвършенстване на съществуващи и създаване на нови услуги, свързани с  деинституционализацията на децата и младежите и за осигуряване на патронажна грижа за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, както и за граждански контрол над реформата в съдебната система. Безработните имат възможност да се включат в обучения за придобиване или повишаване на професионалната си квалификация. Общият бюджет на процедурите е над 196 млн. лева.

  Общински управи, неправителствени организации и местни поделения на вероизповеданията могат да бъдат бенефициенти на евросредства по проекти за подобряване на инфраструктурата. Допустимите инвестиции са в сферата на социалната инфраструктура за възрастни и хора с увреждания, развитието на туристически атракции и управлението на отпадъците.

  В селските райони са допустими проекти за създаване и подобряване на малка по мащаби инфраструктура, туристическа инфраструктура и такава за поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата.

  Физически и юридически лица, собственици на горски територии и общини могат да кандидатстват с проекти за предотвратяване и възстановяване на щети от горски пожари и природни бедствия, и за инвестиции в технологии за лесовъдство и преработка на горски продукти. Общата стойност на тези процедури за кандидатстване през 2018 г. превишава 465 млн. лева.

  Професионални гимназии и работодатели могат да бъдат партньори в реализацията на проекти за въвеждане на дуална система на обучение. Педагогически специалисти могат да повишат капацитета си за работа в мултикултурна среда. Висши учебни заведения, училища и неправителствени организации, работещи в сферите на социалното включване, човешките и гражданските права имат възможност да кандидатстват с проекти в подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование. Общият бюджет на процедурите в областта на образованието за тази година е над 26 млн. лева.

  Одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) предвиждат средства за подкрепа на малки проекти, които да се изпълнят на териториите на Местните инициативни групи (МИГ). Проектите ще бъдат насочени към развитие на балансирано и конкурентно производство, преработка на селскостопански и горски продукти, неземеделски икономически дейности, включване и интегриране на уязвими и маргинализирани групи, подобряване на социалната, образователната и културна инфраструктура.

  „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД (Фонд на фондовете) е специализирано държавно търговско дружество за управление на финансовите инструменти по европрограмите в периода 2014-2020 г.

  Фондът подписа първите две споразумения с финансови посредници. Те са за изпълнение на финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск”, използващ средства от ОП „Развитие на човешките ресурси” на обща стойност 3 400 000 лева. Микрозаемите са насочени към стартиращи и съществуващи социални предприятия, както и към предприятия създадени от хора, които са безработни по-дълго от 6 месеца, лица с увреждания и младежи на възраст до 29 години. Размерът на предоставяните кредити ще бъде от 5 000 лв. до 48 895 лв., а срокът за погасяване на заемите е до 10 години, с възможност за 2-годишен гратисен период. В Лудогорието има представители на финансовите посредници, като желаещите могат практически веднага да използват инструмента за получаване на нисколихвен кредит за инвестиционно финансиране, краткосрочно финансиране за работен капитал, револвираща кредитна линия, финансов лизинг и/или др.