дом Новини Лъвчетата отново влизат на сесия

  Лъвчетата отново влизат на сесия

  0
  ДЯЛ

  Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен върна за ново обсъждане решението на Общински съвет-Разград за прехвърляне чрез дарение на община Пазарджик на две лъвчета, родени на 08.09.2017 г., информират от областната управа.

  Решението на местните парламентаристи е незаконосъобразно, тъй като в него липсват мотиви то да бъде прието, не са представени и доказателства, че лъвчетата Максуд и Терез са собственост на община Разград.

  „За протокола община Разград се легитимира като собственик на лъвчетата, единствено и само с издадените им паспорти по реда на Закона за ветеринарно медицинската дейност. Паспортите са издадени, едва след транспортирането им за лечение в клиника „Добро хрумване“ град София на 27.10 2017 г.   Видно от записаното по протокола, в хода на обсъжданията  е установено, че  общината не е издала акт за приплоди на родените на 08.09.2017 г. лъвчета, които актове представляват документа, доказващ правото  й на  собственост  върху животните. Към момента на вземане на решението за извършване на дарението, общината не се легитимира по надлежния ред, като техен собственик, поради което решението за прехвърляне правото на собственост, чрез дарение върху два екземпляра от вида Lion ( Panthera leo),  представляващи две лъвчета, родени на 08.09.2017 г., не може да произведе целеният  прехвърлителен ефект в полза на  приобретателят – Община Пазарджик, с оглед на това че никой не може да прехвърли  права с които не разполага. Издадените паспорти, не удостоверяват собствеността върху лъвчетата.“ – се казва в писмото на Областния управител, с което той уведомява председателя на Общинския съвет за връщането на решението за ново обсъждане.

  „В приетото решение, предмет на настоящия контрол, не са посочени и фактическите основания мотивирали общинския съвет да го приеме. Т.е. липсват мотиви, а липсата на мотиви в съответния административен акт е достатъчно основание за неговата незаконосъобразност. Липсват мотиви и от страна на  съответните постоянни комисии дали предложение за вземане на това решение. В разискванията преди приемането на решението  става ясно, че община Разград на 09.11.2017 година е подписала Меморандум за сътрудничество  с Фондация „Четири лапи“ и  съгласно чл. 2 от същия , последната  е поела ангажимент за намиране на подходящ дом  и за петте екземпляра от вида лъв, намиращи се в зоокъта на община Разград. На 15.12.2017 г. в общината е получено потвърждение от Холандски спасителен център , в което се заявява желание да получат собствеността върху три от лъвовете. На вниманието на общинските съветници е представено и писмо от 15.12.2017 г. на Фондация „Четири лапи“, относно състоянието на Зоопарк „Острова“ в град Пазарджик, със заключение че същият няма физическа и техническа възможност за настаняването и отглеждането на лъвчетата към този момент. В разискването преди приемането му липсват правно издържани изявления.  В този смисъл следва да се  приеме, че съдържащите се мотиви в провелите се обсъждания,  по докладната записка са противоречиви, което на практика представлява липса на мотиви.“ – аргументира се още Областният управител.

  От писмото му става ясно още, че към проекторешението не са приложени доказателства „по смисъла на чл. 7, 8 и 9 от Наредба № 6 от 23 октомври 2003г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни на Министъра на околната среда и водите. Заложените в Наредбата изисквания са задължителни и минимални за удовлетворяване на биологични необходимости и за запазването и размножаването им като вид. В заявлението се цитира, че  зоопарк „Острова“ е обособен като предприятие  с личен състав и структура и има издаден лиценз № 14/09.02.2009 г. на МОСВ, а през 2015 г. е прелицензиран. Лицензите не са приложени към подаденото от Кмета на Община Пазарджик заявление.“.

  Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местна администрация върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от Общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

  През миналата година Областният управител Гюнай Хюсмен е върнал за ново обсъждане заради незаконосъборазност две решения на Общински съвети – по едно на Общински съвет-Завет и Общински съвет-Исперих, а през 2018 г. – 3 решения на Общински съвет-Лозница, 1 на Общински съвет-Самуил и 1 – на Общински съвет-Разград.