дом Новини Представители на общински власти в Лудогорието с пропуски в декларациите си пред...

  Представители на общински власти в Лудогорието с пропуски в декларациите си пред Сметната палата

  0
  ДЯЛ

  Един кмет, двама заместник-кметове и председател на Общински съвет от Областта попадат в списъка на Сметната палата, който констатира несъответствие от извършените проверки на имуществените декларации.

  Публикуваните от одитната институция списъци съдържат 147 заключения за несъответствия на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали ежегодни декларации или уведомления през 2017 г. и други 128 , които са с разминавания в подадените встъпителни и финални декларации за периода от 1 януари до 10 ноември т.г.

  В списъка от Лудогорието, сред декларациите с пропуски, фигурират имената на кмета на община Исперих и заместник-кмета на община Цар Калоян.

  Бейсим Руфад е „забравил“ да декларира за себе си и съпругата си доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество в общ размер на 5 400 лв.  Найден Късов е подал уведомление, но не е декларирал данни за съпругата си, за придобиване на дялове в „АКВА ТИНА“ ООД – гр. Цар Калоян.

  Двама общинари от Кубрат са подали встъпителни декларации през 2017 г., в които са установени разминавания.

  Зам.-кметът Орхан Мехмед е пропуснал да спомене за притежавани по 1/5 ид.ч. от нива с площ от 24,727 дка и лозе с площ от 1,148 дка в с. Тетово, както и данни за съпругата – притежавана широколистна гора с площ от 2 дка в с. Беловец.  В списъка попада и Хюсеин Юмеров – председателят на общинския съвет в Кубрат. Той е пропуснал да декларира притежавани дялове в ХАШ КЕЙ ЕЛ СИ“ ЕООД, с. Бисерци.

  Съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, в случаите, когато е съставено заключение за несъответствие председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.