дом Новини Председателят на местния парламент остава без заместници, отпадат промени в Правилника за...

  Председателят на местния парламент остава без заместници, отпадат промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград

  0
  ДЯЛ

  Заместниците на местния законодателен орган Надежда Радославова – адвокат Калоян Монев от „Кауза Разград“ и ръководителят на групата общински съветници от ДПС д-р Левент Апти навярно ще възстановят полученото до момента добавъчно възнаграждение за периода от заемане на длъжността им като помощници, определено с решение на Общински съвет-Разград. Преди около година двамата общински съветници бяха номинирани и избрани да изпълняват председателските функции, когато отсъства или желае да се изкаже по даден въпрос. Междувременно да подпомагат и следят за спазване на процедурите по вземане на решения, съблюдават за реда в залата, координират работата на постоянните комисии и подпомагат съветниците в тяхната дейност. 

  С докладна записка на председателя на местния парламент Надежда Радославова бе допълнен и изменен Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., които промени от части ограничат съветниците в и по време на изказване, както и при непристойно поведение или постъпки, които нарушават реда на заседанието, и други. Текстовете на нововъведените промени, бяха предложени за разгледане и приемане от общинските съветници с мотиви, че в хода на работата са възникнали потребности, неясноти и пропуски в устройствения акт, без да се конкретизира в какво точно са изразени.

  Същите били оспорени чрез Окръжна прокуратура Разград пред Административен съд с твърдение, че са „приети при съществени нарушения на процесуалните правила“. Съдът намира, че оспорените разпоредби са приети при съществени нарушения на процесуалните правила. Решението е, че всички направени преди година промени трябва да бъдат отменени, тъй като проектът за изменение на Правилника не е бил придружен от мотиви в изисквания от Закона вид, както и не са били спазени законовите сроковете към тях, в които трябва да бъдат публикувани на сайта на институцията.

  Пълният текст на съдебния акт може да бъде прочетен на Интернет страницата на съда в раздел „Дела” /Актове на съда/ Административни дела/ по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА, ЗАдм (Адм. дело № 125/2017 год.) и в Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на ВСС.

  Решението не е влязло в сила и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.