дом Новини Интервю с Алкин Неби – кмет на Община Кубрат

  Интервю с Алкин Неби – кмет на Община Кубрат

  36
  ДЯЛ

  Алкин Неби е на 48 години, роден на 22 януари 1969 г. в Кубрат в семейството на медицински работници. Завършва местна гимназия, след това Медицинския институт в Плевен, специалност „Рехабилитация“. От 1992г. до тази година е работил в МБАЛ-Кубрат, отначало като рехабилитатор, след това старши рехабилитатор в Отделението по физиотерапия, и последно в Нервно отделение.

  Алкин Неби показва постоянство и по отношение на политическата си принадлежност. От 1992 г. е член на ДПС, през февруари 2016 г. е избран за общински председател на партията в Кубрат. В навечерието на частичните избори в общината съпартийците му го номинират за кметския пост.

  Алкин Неби има опит в местната власт като общински съветник в Общинския съвет на Кубрат в мандата 2011-2015 г. Семеен, с две деца. Сред съгражданите си той е известен като добър професионалист, отговорен и честен човек.

  Той бе избран за кмет на лудогорската община, след произвеждането на предсрочни избори, през февруари т.г. До провеждането на частичен вот се стигна след като пълномощията на избрания на редовните местни избори кмет на Кубрат бяха прекратени предсрочно заради влязла в сила присъда.

  „След 25 години неуморен труд в интерес на гражданите – заставам пред всички избиратели с открито лице и чисто сърце, морално извисен с единствена цел да работя за по-добро бъдеще на жителите на община Кубрат.” – бе сред словата изречени от Алкин Неби.

  В действителност, ако се проследи реализирането на заложените в предизборната платформа дейности, ще се съзнае, че въпреки неотдавнашното заемане на длъжността, значителна част от тях са вече осъществени, а други са в процес на изпълнение.

  „Работим и в посока подобряване на социалната и техническата инфраструктура”

  Какво се промени в Община Кубрат след като постъпихте на новия пост?

  Промяната или промените не са еднократен акт, т.е. те не се извършват за ден-два. Промяната е продължителен процес, който обхваща по-дълъг период от време. Основната ни цел е промяна в цялостното управление на общината, стремим се да изменим в положителна насока стратегията за управление и организационно развитие, да постигнем по-голяма прозрачност в управлението и връщане на доверието на гражданите в институциите и да наблегнем за преодоляване на синдрома на хроничната управленска недостатъчност, т.е. към проблеми, на които не се обръща достатъчно внимание за тяхното решаване, или се решават непълноценно.

  Виждате, че лично аз като градоначалник обръщам внимание всички съществуващи затруднения в община Кубрат. В подкрепа на тези мои думи ще посоча, че са направени първите стъпки в посока разрешаване на проблема с чистотата на територията на нашата община. Засилен е контролът върху сметосъбиращата и сметоизвозващата фирма. Община Кубрат си постави като цел закупуването в бъдеще на два специализирани камиона за сметоизвозване, като единият е предвиден в актуализираната инвестиционна програма за 2017г. Закупуването на втория ще бъде предвидено в бюджета на Община Кубрат за 2018г.

  Направиха се и първите стъпки за промени и в образователната структура – в областта на детските градини, като се наблегна на оптимизацията и осигуряване на по-добри условия за възпитанието и развитието на децата.

  -Какви мерки са предприети и се предвиждат за в бъдеще за подобряване на инфраструктурата в общината?

  Една от основните ни цели е подобряване на инфраструктурата. За целта разчитаме не само на собствените приходи на общината и целевите средства от Централния бюджет. Най-големият източник на приходи в тази насока са средствата от Европейския съюз. Ето защо сме насочили основно вниманието си към кандидатстване по европейски програми. Знаете, че значителна част от нея и по-конкретно състоянието на общинската пътна и улична мрежа са в окаяно състояние. Освен това имаме идеи и за подобряване на социалната и друга инфраструктура, но за всичко това ще Ви информирам малко по-нататък във времето.

  Аз и екипът ми работим и в посока подобряване на социалната и техническата инфраструктура: В Община Кубрат е спечелен проект за саниране на сградата на Средното училище „Христо Ботев“ за малко над 554 000 лева. Със средства от ПУДООС е изградена детска площадка в. Савин. Подменя се настилката на хандбалната площадка в гр. Кубрат. Положена е изкуствена тревна настилка и са направени очертания на игрището. С отпуснатите от общинския бюджет 40 000 лева ще бъдат ремонтирани също съблекалните и оградните съоражения, ще бъде монтирано и видеонаблюдение.

  По проект е подновено оборудването и обзавеждането в Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Бисерци с инвеститор МТСП, Фонд „Социална закрила” и съинвеститор Община Кубрат.

  С Решение №241 от Протокол №27 от проведено заседание на Общински съвет-Кубрат на 25.05.2017г. е дадено съгласие Община Кубрат в лицето на кмета да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г. в целеви трансфер за финансиране разходите на Община Кубрат за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. С ФО-44 от 20.09.2017г. на Министъра на финансите трансформацията в размер на 138 000 лв. е факт. Към настоящи момент са целевите трансфери са асфалтирани улици в селата Беловец и Бисерци, като в Беловец е положена и трошенокаменнта настилка. По една улица е ремонтирана в селата  Севар, Юпер и Горичево. В момента се асфалтират участъци от уличната мрежа в гр. Кубрат.

  Стартира и проектът „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат” по ОПРЧР 2014-2020 година. Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване, повишаване на мотивацията за самостоятелен начин на живот и подобряване достъпа до заетост на хора с увреждания и техните близки в община Кубрат.

  Направени са и първите стъпки за проектиране за извършване на СМР на корекция на р. Топчийска, село Каменово, за извършване на ремонтни дейности в архивното помещение в сградата на общинската администрация.

  Не на последно място искам да отбележа, че най-голямото постижение на Община Кубрат е, че са одобрени допълнителни трансфери за Община Кубрат на стойност 450 000 лв. за изграждане на спортни площадки в гр. Кубрат, с. Беловец, с. Бисерци и с. Севар и на детски площадки в с. Медовене, с. Равно, с. Задруга и с. Сеслав.

  Разбира се, извършени са и много други промени – промени в наредби, правилници, вътрешни актове, стил и начин на управление и други. Но това, което искам да отбележа е, че за сравнително кратък период от време от началото на мандата ми до настоящия момент са направени сравнително големи стъпки в посока промяна, която ще даде резултат през следващите няколко месеца. Мисля, че усилията ми и на моя екип не са напразни, въпреки критиките от страна на опонентите ми.

  Съпротива срещу промените винаги е имало и ще има за в бъдеще. Тя е естествено и неизбежно явление и ръководството, извършващо промените, трябва да я очаква, да е подготвена за нея и най-важното да умее да я преодолява.

  -Как общината работи в посока осигуряване на по-добри условия на живот?

  Следва да отбележа, че Община Кубрат може да създаде подходящи условия за привличане на инвестиции, в резултат на което да се подобрят условията на живот и да се постигне висок жизнен стандарт. Искам гражданите на общината да разберат, че Община Кубрат като институция не е в състояние да осигури работни места, т.е. да ги разкрие, тя единствено може да съдейства за привличане на инвеститори на територията си, осигурявайки благоприятни условия за осъществяване на някаква дейност и по този начин да се разкрият работни места. Община Кубрат не разкрива работни места, а създава условия за развитие на бизнеса.

  Преди да завърша искам да спомена, че с Решение №315 от Протокол №32 от 29.09.2017г. Общински съвет-Кубрат даде съгласие да бъдат предоставени средства в размер на 2000 лв. под формата на дарение на Община Кресна за възстановяване на щетите от пожар. Същите са от представителните разходи на кмета на община Кубрат.

  Както знаете, обявен е конкурс за идеен проект за паметник на Хан Кубрат, като идеята е паметникът да бъде изграден на територията на едноименния град като носител на името на Великия хан.

  От читателя