дом Новини Докладната за Омбудсмана се отлага за следващата сесия

  Докладната за Омбудсмана се отлага за следващата сесия

  0
  ДЯЛ

  Седемнадесет от общо 18-те докладни записки включени в предварителния дневен ред, предстои да се разгледат на утрешната сесия на Общинския съвет в Разград.

  Предложението за разкриване на длъжността „Обществен посредник“ към община Разград се отлага и следва да бъде разискано на следващото заседание, предвид спазването на императивния срок, който трябва да изтече от публикуване на проектното предложение в на сайта на Общината, във връзка със законовите изисквания за 30 дневно обсъждане.

  Местните парламентаристи ще гласуват за приемане на Годишния план за ползване на дървесина за 2018 година в горите собственост на Община Разград и определяне на начините за ползване на добитото количество. Общинските съветници ще дадат своя вот за Удостояване с Наградата на името на Никола Икономов по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители на Радан Ганев Донев – архитект и общественик, утвърден в творческото пространство и видна личност в обществения живот на Разград.

  Също така, предстои да бъде взето решение относно учредяване на право на ползване на общински терен за отглеждане на пчели.

  Сред останалите докладни записки, които ще бъдат разгледани от местния парламент на утрешната сесия са: Даване разрешение на Общински пазари-Разград ЕАД гр.Разград за провеждане на два отделни търга с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-частна общинска собственост, включени в капитала на дружеството; Промяна в списъка за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2017 година; Продължаване срока на настаняване и наемното правоотношение с наемател на жилищен имот – частна общинска собственост; Разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/; Отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот – частна общинска собственост на СНЦ „Клуб на спортисти и туристи ветерани Златна есен” гр. Разград; Отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот – частна общинска собственост на СНЦ „Фабрика за детски мечти“ гр. Разград; Учредяване на Народно читалище „Развитие 1869”, гр.Разград на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, намиращ се на ул.„Проф.Димитър Ненов“ № 6 в гр.Разград, целево за нуждите на Детска музикална школа „Илия Бърнев“ и други.

  Заседанието на Общински съвет-Разград е насрочено за 13.30 часа на 11 етаж в сградата на общината.

  От читателя