дом Новини Над 22 милиона лева дава Европа на земеделци от Лудогорието

  Над 22 милиона лева дава Европа на земеделци от Лудогорието

  0
  ДЯЛ

  Към края на месец август в област Разград се изпълняват общо 75 проекта по 6 подмерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет, съобщиха от ОИЦ – Разград. 69 от тях се реализират от частни земеделски стопани.
  По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” са сключени договори с 20 бенефициенти на стойност 6 596 484,54 лева. Средствата се използват за закупуване на специализирана земеделска техника; отглеждане на трайни насаждения, зърнени култури и биологично производство; изграждане на птицеферма, складово стопанство – силозен тип за съхранение на фураж, обслужващи пътища, селскостопански сгради; модернизация, технологично оборудване и др. Изплатените средства по тази подмярка досега са 4 012 129, 91 лева.
  За подмярка 4.2. „Преработка/маркетинг на селскостопански продукти” договорените средства са 2 650 207,10 лева. С тях 4-ма земеделски стопани модернизират предприятията си за съхранение и преработка на селскостопанската продукция, включително извършват и основен ремонт на предприятията. Сумарно изплатените средства дотук възлизат на 2 336 823,64 лева.
  С 29 млади земеделски стопани на възраст до 40 години са сключени договори на обща стойност 1 417 955 лева. Подпомагането е насочено към създаване на стопанство – започване на отглеждане на животни и стопанисване на земя по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”. Изплатените средства към настоящия момент са 701 807,09 лева.
  За развитие и модернизация на малки по размер стопанства са сключени договори за 4 693 92 лева с 16 бенефициенти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”. Общо разплатените средства достигат 10 307,97 лева.
  По публичната подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”, две общини – Исперих и Завет, изпълняват по два проекта на обща стойност 1 807 897,26 лева. Бенефициентите ремонтират по два религиозни храма на своите територии.
  Местните инициативни групи СНЦ „МИГ – Исперих” и СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” изпълняват договори на обща стойност 9 143 600 лева, финансирани по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”. През есента се очаква да започне първия прием на проекти с важно местно значение.
  До края на септември т. г. предстои подписването на договори за финансиране на одобрени проекти по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, в рамките на които ще бъдат осъществени публични инфраструктурни инвестиции в общините от областта.