дом Новини В Разград: Миризми има – виновни не!

  В Разград: Миризми има – виновни не!

  0
  ДЯЛ

  След продължителни часове дебати по екологичния проблем, словесни нападки и критики към вносителите, докладната за предприемане на мерки за опазване на околната среда на територията на община Разград  бе приета на вчерашната извънредна сесия на Общинския съвет със 17 гласа „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“ – на Радиана Димитрова и Светослав Банков от ГЕРБ и 11 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – останалите съветници от ГЕРБ, както и независимите Рейхан Вели, Фатме Селим и Янка Георгиева.

  От изказванията по проблемната темата, по време на заседанието, се оказа, че в Разград миризми се усещат и то от дълги години, но и до момента, както държавата, така и общината не знаят от къде произлизат те. А факта, че адекватни действия относно установяването и отстраняването им, все още не са на лице, говори за това, че органите и институциите не работят по проблема.

  Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев опита да обори всяка точка от предложенията, направени от петимата общински съветници: 

  : Божинел Христов от „Кауза Разград“, Милена Орешкова – независима, Калоян Монев – „Кауза Разград“, Митко Ханчев и Веселин Спасов – и двамата от „Реформаторски блок“, внесли докладната за сесията.

  Последователно за всяка тях, направи разяснения, с изложени конкретни аргументи и законови извадки, определяйки докладната като незаконосъобразна за приемане от местния парламент, с мотива, че не отговаря на правните изисквания и закони.

  Въпреки това, докладната бе одобрена от мнозинството общински съветници, след направени корекции, част от които са обвързани с конкретни срокове, спрямо които Общинския съвет задължи  кмета, част от постоянните комисии към местния парламент и областния управител, според своята компетентност и правомощия, да направят всичко възможно да установят източника на замърсяването на въздуха и да направят необходимото за окончателно разрешаване на проблема  в града. Най-дългосрочният, от които е до края на 2019 г., отнасящ се до намиране на средства за модернизация на пречиствателната станция .

  На заседанието присъстваха представители на държавни институции – РИОСВ, РЗИ, „Водоснабдяване-Дунав“, предприятия фукнциониращи на територията на града – „Биовет“, „Амилум“, „Пилко“, „Дружба“ и граждани. Липсваха поканените експерти от „Басейнова дирекция“ с мотива, че до тях нямало подадени жалби.

  Директорът на екоинспекцията Любомир Атанасов коментира, че РИОСВ не е бил разследващ орган за да посочи източника, а само регистрира има или няма замърсяване на въздуха: „Към момента нямаме никаква конкретна, ясна, точна визия, кой е истинския замърсител и източникът на тези миризми в Разград.” Той озадачи и с изказването си, че техните замервания се извършват предимно в светлата част на деня, а както е всеизвестно сигналите се отнасят до замърсяване на въздуха през късните часове на денонощието.

  Директорът на Регионалната здравна инспекция в Разград д-р Ася Генева коментира, че при спорадични замервания на качеството на въздуха в Разград няма как да се установи влиянието на вредни вещества върху здравето на жителите на региона. Генева отправи  предложение да има мобилна станция, която да измерва състоянието на атмосферния въздух през цялата година. Областният управител Гюнай Хюсмен, по-късно в изказването си пое този ангажимент и увери, че ще се търси вариант това да се случи.

  Управителя на местния клон на фармацевтичното предприятие „Биовет” Теменуга Газдова, което най-често се спряга от жителите на града като потенциален замърсител, категорично отхвърли твърдението, като напълно неоснователно набеждаване: „Само миналата година сме имали около 20 проверки от клиенти и регулаторни власти.” Тя подчерта, че всички санкции, които екоинспекцията е налагала на ръководеното от нея дружество, са свързани със замърсявания на водата, а не на въздуха.

  Другият заподозрян като потенциален източник на миризмите – градската пречиствателна станция. Управителят на водоснабдителното дружество в Разград Стоян Иванов призна, че в градската пречиствателна станция се заустват води от производствени предприятия, но те не съдържат химическа натовареност и не поразяват пречиствателните процеси в станцията: „Категорично заявявам, че градската пречиствателна станция не излъчва емисии пораждащи острата и неприятна миризма.”

  На извънредната сесия бе и областният управител на Разград Гюнай Хюсмен. Той представи пред съветниците мерките, които областната администрация е предприела по казуса през последните три години. Хюсмен заяви, че областна администрация е сериозно ангажирана най-вече към здравето на гражданите и ще направи каквото е необходимо, за да се разреши проблемът. Една от мерките се очаква още през следващия месец и е свързана с консолидацията на ВиК-асоциациите на територията на областта, което би довело до осигуряване на финансиране за проекти, свързани с модернизацията на сектора. На 30 август в Исперих предстои работна среща на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова с местни общински съветници.

  Сред мерките, които бяха приети са: да се възложи почистване на речното дъно и корито на река Бели Лом от отпадъци и наслоени битови и производствени утайки; да се проверят и затворят всички излази с вливане на отпадъчни битови и производствени води в река Бели Лом на територията на община Разград и да се задължат производителите и частни лица, генериращи битови и производствени отпадъци и невключени в градската канализационна мрежа, да извършат това в най-кратки срокове; да се извърши проверка за повреди и пропуквания по канализационната и колекторна система около река Бели Лом; да се извърши проверка на всички предприятия на територията на община Разград с постоянно производство, дали имат подходяща инфраструктура за отичане на отпадъчните води от производството им към градската пречиствателна станция и/или съгласува изграждането на собствени пречиствателни станции за потребностите на съответното предприятие съгласно нормативните изисквания. Да се внесе, разгледа и приеме местна нормативна уредба, с която да се уредят отношения във връзка с опазването на околната среда.