дом Новини 22 докладни са включени в дневния ред на предстоящата на 27 юли...

  22 докладни са включени в дневния ред на предстоящата на 27 юли сесия на Общински съвет-Разград

  0
  ДЯЛ

  Общинският съвет ще заседава този четвъртък от 13.30 часа в залата на 11 етаж на община Разград. В дневния ред на заседанието са включени общо 22 докладни записки, по-голямата част, от които с вносител зам.-кмета Галина Георгиева и кмета на Община Разград Валентин Василев. Предоставяме на вашето внимание част от докладните записки, които ще се разгледат на предстоящата сесия насрочена за 27 юли.
  В началото на заседанието местният парламент за пореден път ще гласува предложението на Иво Димитров за приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и/или затворен тип на територията на общината. Въпреки неуморимото упорство и уверенията му, че сходни документи биват приемани в редица други общини в България, досегашните опити за приемане на декларацията бяха безуспешни.
  Сред докладните записки внесени от Кмета на Община Разград, заема място откриването на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир „Липник“ в с. Липник, общ. Разград, с цел: „Риборазвъждане, аквакултури и свързаните с тях дейности” на „ВАЛЛИ“ ООД. Ползването на водния обект подлежи на разрешителен режим, който съгласно промените в Закона за водите се издава от кмета на Общината, след решение на Общинския съвет.
  Също така, предстои да бъде взето решение относно закриването на ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник и ДГ „Иглика“, с. Осенец, считано от 01.10.2017г. Мотивите на кмета Валентин Василев са свързани с драстичното намаляване броя на децата, които посещават тези заведения и неоправданото разходване на бюджетни средства. Анализът показва, че и двете детски градини са с по една сформирана ранновъзрастова група. През последните години е очертана трайна тенденция към драстично намаляване на средномесечната посещаемост в двете заведения, като към момента в ДГ „Шестте ястребинчета“ в Липник децата са 4, същевременно в ДГ „Иглика“ – Осенец са едва 6 деца.
  В предложението се уточнява, че децата живеещи в селата Липник и Осенец могат да бъдат пренасочени към най-близките детски градини, съответно в ДГ „Митко Палаузов“ с.Киченица и ДГ „Здравец“ в село Гецово, както и към други детски градини съобразно свободните места, избора и възможностите на родителите. За децата от Липник и Осенец ще бъде осигурен безплатен транспорт, пише още в докладната записка.
  Зам.-кмета Галина Георгиева внася докладна записка с предложение за Отдаване под наем, за една стопанска година, на свободни пасища и мери от общинския поземлен фонд, чрез провеждане на публичен търг. В него ще бъдат допуснати само собственици на пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, който ще се проведе с трайно наддаване с начална тържна цена 6 лв. на декар.