дом Новини Близо 5 200 лични карти и 10 000 паспорта са за смяна

Близо 5 200 лични карти и 10 000 паспорта са за смяна

298
SHARE

През 2019 година изтича валидността на 5195 лични карти, 9775 паспорта и на 4249 свидетелства за управление на моторни превозни средства в областта, уведомяват от ОД на МВР-Разград.

Юли, август и септември са месеците с най-голям брой изтичащи по валидност паспорти.

Всеки български гражданин, който живее на територията на Р България, е длъжен в срок до 30 дни след навършването на 14 години да поиска издаване на лична карта. Издаването на първа лична карта за 14-годишните български граждани е безплатно.

Съгласно Закона за българските лични документи:

 1. Лична карта
  • когато документът е с изтекъл срок, следва да се подаде заявление за нов в срок до 30 дни
  • когато личната карта е изгубена, открадната, повредена или унищожена, българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни, след което подава заявление за издаване на нова лична карта в срок до 30 дни
  • при промяна на имената, ЕГН, пола, гражданството, настъпили трайни и съществени изменения на образа на лицето, при промяна на постоянния адрес, лицето е длъжно да подаде заявление за подмяна на личната карта в срок до 30 дни

  2. Паспорт

   • За лица до 18-годишна възраст се представя удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението
   • Официален документ за придобиване на българско гражданство (издаван от Министерство на правосъдието) и копие от националния документ за самоличност или за пътуване
   • За подмяна на паспорт се представя предходен паспорт, в случай че има издаден такъв, при изтичане срока на валидност, при повреждане, при съществени и трайни изменения в образа

   Гражданите – притежатели на български лични документи са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или изгубване.

   Сроковете за издаване на лични документи:

    • С обикновена услуга е до 30 дни
    • За бърза услуга – до 3 работни дни
    • Експресна – до 8 работни часа

    Таксите за издаване на лични документи гражданите могат да заплащат чрез:

     • ПОС терминално устройство в ОДМВР и районните управления
     • По банков път
     • Чрез „Български пощи” ЕАД
     • Чрез интернет банкиране

     По сметка IBAN: BG66UBBS80023106122303, BIC: UBBSBGSF в полза на ОДМВР-Разград.

     Напомняме, че от 01.07.2016 г. е в експлоатация „Портал за електронни административни услуги на МВР” и притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис /КЕП/ могат да се възползват от услугите, предоставяни от сектор „Български документи за самоличност” за „Издаване на лични карти на български граждани” и „Издаване на паспорти на български граждани”.

     Условията, на които следва да отговаря заявителят на електронна административна услуга:

     1. Да е български гражданин, навършил 18 години
     2. Да притежава валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Р България и съдържащ данни за ЕГН на лицето
     3. Да има валиден постоянен адрес на територията на Р България
     4. Да има издаден български личен документ, подаден лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометрични данни
     5. Да няма промяна на име, ЕГН, пол, гражданство или съществени и трайни изменения на образа на лицето
     6. Да не е поставен под запрещение
     7. Да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид към момента на подаване на заявлението по електронен път